Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Pomoc frankowiczom
Chcemy wyjść naprzeciw wielu klientom zmagającym się z problemami związanymi z kredytami walutowymi.


Ankieta dotycząca kredytów walutowych


UWAGA: Analiza nie dotyczy kredytów zaciągniętych na firmę.
Jakich dokumentów potrzebujemy?

 1. Umowa i wszelkie aneksy

 2. Harmonogramy spłat

 3. Harmonogram wypłat transz (w momencie wypłaty w transzach)

 4. Historia transakcji (potwierdzenia przelewów POBRANYCH PRZEZ BANK)

 5. Wszelka inna korespondencja z bankiem

Odpowiedz na pytania w krótkiej ankiecie i wyślij do nas formularz zgłoszeniowy!


Wymagane pole w celach kontaktowych:

Prześlij nam własny opis sytuacji w kilku zdaniach (nie jest to wymagane)

Pytanie 1:
Jaka jest waluta kredytu?


Pytanie 2:
W jakim banku został wzięty kredyt?


Pytanie 3:
Jaka jest kwota kredytu?


Pytanie 4:
Data uruchomienia i data zamknięcia


Pytanie 5:
Czy był wkład własny wymagany? (%/PLN)


Pytanie 6:
Dodatkowe ubezp., np. od niskiego wkładu, pomostowe (do wpisu w KW), polisa z UFK (jakie)


Pytanie 7:
Problem ze spłatą, egzekucja komornicza – jaki tytuł, czy było BTE (TAK/NIE, powód).


Pytanie 8:
Czy kredyt był wypłacony w transzach?


Wymagana zgoda:
Pobierz instrukcję dla klienta w PDFie

Koszty:
W momencie podpisania umowy o dochodzenie roszczenia klient płaci Koszty zastępstwa Procesowego (KZP + VAT 23%), np. 1800 zł – 3600 zł +vat przy kwocie roszczenia do 50.000 zł (może być rozbite na 2 raty, zwrotne w momencie wygrania procesu), 5% kwoty spornej - max. 1000 zł opłaty sądowej (zwrotne), + 200 zł brutto od rozprawy (za wyjątkiem jeśli toczyć się będą we Wrocławiu). Prowizja od sukcesu w wysokości 25-30% netto + vat 23% (odsetki rekompensują prowizję ).
Minimalny WPS (kwota sporna) brany pod uwagę to 10.000,00 zł

Na które klauzule zwracamy uwagę?
Poniższe klauzule znajdują się głównie w umowach mBank (dawniej MultiBank lub BRE Bank, a także Getin Bank, Raiffeisen Bank i Millenium Bank):


 • oprocentowanie (głównie mBank):
  Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji.

 • spread
  Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu Banku. Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi X. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.

 • ubezpieczenie niskiego wkładu
  Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji.

 • ubezpieczenie pomostowe
  1. Do czasu przedłożenia odpisu z KW nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia zawierającej prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu i niezawierającego obciążeń, które nie zostały zaakceptowane przez Bank, oprocentowanie podwyższone jest:

   1. w przypadku braku księgi wieczystej lub wypłaty kredytu/I transzy kredytu przed uzyskaniem przez Kredytobiorcę tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki o 2 punkty procentowe,

   2. w przypadku gdy założona jest księga wieczysta nieruchomości o 1 punkt procentowy.

  2. Podwyższone oprocentowanie zostanie zniesione z pierwszym dniem następnego miesiąca od otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, o której mowa w us1

  3. Bank może odmówić zniesienia podwyższonego oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Kredytobiorca ma zaległości w spłacie kredytu.

Na co zwraca uwagę KNF przy wyliczeniach:


 1. Przedawnienie roszczeń wynosi 10 lat, ale odsetek 3.

 2. Kredyt może być już spłacony – nie ma to znaczenia dla roszczeń.

 3. Odsetki liczymy za okres do sprecyzowania wysokości marży banku (zwykle aneks z ok. 2010 r.).

 4. Zrzuty ekranu z kursów bankowych, historii transakcji z systemu online (jeśli klient nie ma w innej formie) oraz wysokości LIBOR

 5. Czy klient jest windykowany przez komornika.

 6. Roszczenie dot. niskiego wkładu to zwykle kilka przelewów w historii transakcji (będzie widać po tytule).

 7. Dla roszczenia dot. ubezpieczenia pomostowego musimy w harmonogramach znaleźć moment, w którym bank obniżył marżę (spadek raty, chyba że nigdy nie nastąpił) i porównać ile miesięcy po wpisie hipoteki to nastąpiło.

Przykłady:


 1. kredyt w mBanku z października 2006 r., kwota 350 tys. zł, na 30 lat, roszczenia: 1. oprocentowanie - 31 630,58 zł, 2. spread- 12 293,44 zł, 3. Ubezp. niskiego wkładu - 6 902,68 zł.,

 2. Raiffeisen Bank, umowa z dnia lipca 2005 r, na 30 lat, kwota 45.000 CHF roszczenie: spread 5.557,18 zł

 3. mBank, umowa z kwietnia 2011 r., na 30 lat, kwota 670 tys. roszczenia: 1. spread - 8 375,27 zł, 2. UNWW- 13 293,63 zł.

 4. mBank, umowa z lipca 2006 r., na 30 lat, kwota 180 tys. roszczenie: waloryzacja i spread = 39 997 zł.


Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e
Logo knif 08abcc990d84f14b66e7ea3abb57bc8bd21d92c317968c256d05d6cd0251ec7e

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Wspierają nas:

MK Evolution AnulujPolise Spatium